วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนเปิดรับสมัครเรียนในระบบออนไลน์ Happy life happy work & happy family at “khuan khanun” เปิดโลกการศึกษาเพื่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน รับรองมีงานทำ ๑๐๐% ต้องเรียนอาชีพ ที่นี่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ## เปิดสาขาใหม่ รับจำนวนจำกัด ดังนี้ ระบบทวิภาคี ## ๑. ระดับปวช. สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล ๑๐ คน (เรียนในสถานศึกษา ๓ ภาคเรียน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๓ ภาคเรียน) ๒.ระดับ ปวส.สาขางานเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (เรียนในสถานศึกษา ๒ ภาคเรียน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๒ ภาคเรียนกับบริษัทที่ได้มาตรฐาน) ## รับทั้งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและที่ทำงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เรียนแบบ block course ในสถานศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ## เรียนใกล้บ้าน ไม่ไกลแม่ คุณครูดูแล จบแล้วมีอาชีพแน่นอน##

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
214 ม.6 ต.ชะมวง

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร 074-617187
โทรสาร 074-617163
Email :knicec.vec@gmail.com

 

 

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและการจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง รายละเอียดค่าอุปกรณ์การเรียน (เครื่องแบบนักเรียน) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร                                                                                                                                                                                  

นายธนิต แท่นปาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ระบบบริหารงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนออนไลน์

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

สถิติเยี่ยมชม

486771

กิจกรรม

RSS ครูบ้านนอก