งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

เอกสารทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒

คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

yesกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

yes​คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจประเมินและรองสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

yesแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่

yesประกาศ สมศ. เรื่อง ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ

yesประเมินภายนอก แนวใหม่ รอบสี่

yesแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

 

วิดีโองานประกันฯ

enlightenedกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา โดย อาจารย์ วณิชย์ อ่วมศรี

enlightenedการเสวนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561' โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนายพงศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นายวณิชย์ อ่วมศรี กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และนางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ