งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา

enlightenedประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พ.ศ.๒๕๖๑

enlightenedประกาศ ใช้มาตรฐานการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พ.ศ.๒๕๖๒

 

ประกาศ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

เอกสารทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒

คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

yesกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

yes​คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจประเมินและรองสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา

yesแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่

yesประกาศ สมศ. เรื่อง ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ

yesประเมินภายนอก แนวใหม่ รอบสี่

yesแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

วิดีโองานประกันฯ