KNICEC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ว ม่วง - เหลือง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน::::สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3 สมัย รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2551 :::::ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2549 :::::: ระดับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2544 :::::: ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) (สมศ.)วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

214 ม.6 ต.ชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร 074-617187
โทรสาร 074-617163
Email :knicec_k@yahoo.com

• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• เกียรติประวัติ
• ข้อมูลบุคลากร
• รายงานการประเมินตนเอง SAR
• แผนปฏิบัติราชการ
• ข้อมูล 9 ด้าน
• ติดต่อวิทยาลัย

• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลนักเรียน
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
• อื่นๆๆ

• ช่างยนต์
• ช่างไฟฟ้ากำลัง
• ช่างเชื่อมโลหะ
• เทคนิคพื้นฐาน
• การบัญชี
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ธุรกิจค้าปลีก
• สามัญสัมพันธ์

• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานการบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
• งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข่าวสาร
ทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-04-05 15:39:20 333 0 Approve
จัดกิจกรรมโครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-04-04 15:39:04 191 0 Approve
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-03-23 15:38:32 222 1 Approve
ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-03-15 15:38:09 217 0 ข่าวสาร Approve
โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-03-09 15:37:30 221 0 ข่าวสาร Approve
จัดประกวดโครงการ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2018-02-06 15:34:33 175 0 ข่าวสาร Approve
โครงการ Open House 2018
เมื่อ : 2018-02-06 15:34:10 191 0 ข่าวสาร Approve
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อ : 2018-01-17 09:43:23 250 0 ข่าวสาร Approve
ร่วมกิจกรรมวันครู
เมื่อ : 2018-01-16 09:43:01 278 0 ข่าวสาร Approve
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการวิชาชีพ ณ ร้าน 1 2 3 มาร์เก็ตติ้ง
เมื่อ : 2018-01-10 09:42:43 270 0 ข่าวสาร Approve
พิธีเปิดโครงการ อาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่
เมื่อ : 2017-12-30 09:42:26 244 0 ข่าวสาร Approve
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่
เมื่อ : 2017-12-27 09:42:09 285 0 ข่าวสาร Approve
รับมาประเมินชีวะวิถีระดับประเทศ
เมื่อ : 2015-12-06 00:53:16 811 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ประกาศเรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักการภารโรง  
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะในตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติการสอนรายชั่วโมง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายวัสดุ โดยวิธีขายทอดจลาด
าวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2562 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุเป็นกระเบื้องมุงหลังคา

โดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและ
เสาวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( E - Bidding )
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ควบคุมภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์
 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E - Bidding)  
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
ควบคุมภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ  เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
  ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ชุดฝึกระบบฉีดน้ำมัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ครู บุคลากรและ
นักศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร
 


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา 
 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ขอรับใบเสนอราคาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
สายอาชีวศึกษา ปี๒๕๕๘
  
ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ดาวน์โหลดเอกสาร 2


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
ดาวน์โหลด  เอกสารชุดที่ ๑  เอกสารชุดที่ ๒   เอกสารชุดที่ ๓


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๘

ดาวน์โหลด เอกสารชุดที่ ๑  เอกสารชุดที่ ๒   เอกสารชุดที่ ๓


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
ดาวน์โหลด เอกสารชุดที่ ๑  เอกสารชุดที่ ๒   เอกสารชุดที่ ๓

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ ( ร่าง )
แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด เอกสารชุดที่ ๑   เอกสารชุด ที่ ๒ เอกสารชุดที่ ๓


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
            วารสารแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ระบบบริหารงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนออนไลน์

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง


สถิติ
เยี่ยมชม
274172  กิจกรรม


KM-KNICEC © 2013 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


Generated 0.621208 sec.