ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ว ม่วง - เหลือง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน::::สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3 สมัย รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2551 :::::ระดับอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2549 :::::: ระดับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2544 :::::: ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน) (สมศ.)

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
214 ม.6 ต.ชะมวง

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร 074-617187
โทรสาร 074-617163
Email :knicec_k@yahoo.com                                               

                                               

                                               ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  ประกาศรายชื่อ  นักเรียน  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง 
ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติการสอนรายชั่วโมง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ดาวน์โหลดรายละเอียด


ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักการภารโรง  
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศเรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ 
ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อสร้างเสาธง ความสูง 19 เมตร 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ การจำหน่ายวัสดุ โดยวิธีขายทอดจลาด
าวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2562 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
 ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุเป็นกระเบื้องมุงหลังคา

โดยวิธีขายทอดตลาด
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและ
เสาวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( E - Bidding )
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ควบคุมภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์
 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E - Bidding)  
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
ควบคุมภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding)  ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ  เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
  ดาวน์โหลดเอกสาร

นายธนิต แท่นปาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ระบบบริหารงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนออนไลน์

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

สถิติเยี่ยมชม

366210

กิจกรรม

RSS ครูบ้านนอก