KNICECฝ่ายวิชาการ

นางปลื้มหทัย จิตเจตน์   รองผู้อำนวยการ  ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลแผนกวิชา  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล  งานวิทยบริการและห้องสมุด  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  งานสื่อการเรียนการสอน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


KM-KNICEC © 2013 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


Generated 0.013458 sec.