KNICECฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางนงนภัส ไทรงาม ครู คศ.3  ให้ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   งานความร่วมมือ  งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


KM-KNICEC © 2013 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


Generated 0.013242 sec.