เกียรติประวัติ

เกียรติประวัติ และความดีเด่นของวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ปีการศึกษา  2545

              ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา  2549

              ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายนอกโดย  สมศ. ครั้งที่  2

              ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาประเภทวิชาชีพขนาดเล็ก  ครั้งที่  2

ปีการศึกษา  2550

              จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  (R-Radio  FM  105.50  MHz)

ปีการศึกษา  2551                                                                                             

              ระดับจังหวัด -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและนำเสนอโครงการคุณธรรมนำความรู้ดีเด่น  อันดับ  1 ระดับภาค     -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและนำเสนอโครงการคุณธรรมนำความรู้ดีเด่น  อันดับ  3 ระดับประเทศ - ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม                                                                                    

              -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปีงบประมาณ  2552                                                        

ปีการศึกษา  2552                                                                                             

              ระดับจังหวัด -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและนำเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นในสถานศึกษา  อันดับ  1                                                                                                    

                             -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและนำเสนอโครงการจิตอาสา  วัยกล้า  วัยใส ใส่ใจคุณธรรมดีเด่น  อันดับ  2  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง                               

                             -  ได้รับรางวัลสถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่นอันดับ  1                

                            -  ได้รับรางวัลสถานศึกษามีผลการดำเนินงานดีเด่น ประเภทที่  1  ด้านการยกระดับช่างชุมชน  โครงการ  Fix  It  Center                                                                                                                         

              ระดับภาค   -ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและนำเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นในสถานศึกษาอันดับ  2     

                       -  ได้รับรางวัลสถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนดีเด่นอันดับ  3             

                       -  นายอัษฎาวุธ  เหมือนเส็น  ได้รับเหรียญเงิน  ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์      53  ประเภทกีฬากระโดดสูง                                                               

                       -  ได้รับรางวัล  1  วิทยาลัย  1  นวัตกรรม  ระดับเหรียญทอง  ชื่อ  'ชุดฝึกการวิเคราะห์ปัญหาการอุดตันในระบบปรับอากาศรถยนต์'  โดยครูประเสริฐ  ทวีโชติ                       

ปีการศึกษา  2553                                                                                             

              ระดับจังหวัด - ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดและนำเสนอโครงการคุณธรรมนำความรู้  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชนะเลิศระดับภาคใต้

                             - การแข่งขันทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว  (Annimation)  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชนะเลิศ  อันดับ  1                                                                       

                             -  การแข่งขันทักษะการออกแบบ  สร้าง  Web  Page  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รองชนะเลิศ  อันดับ  1                                                                      

                            -  การแข่งขันทักษะ  การเขียนแผนธุรกิจ  แผนกวิชาการขาย  ชนะเลิศ  อันดับ  1                             -  การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์  แผนกวิชาช่างยนต์  ชนะเลิศ  อันดับ  1             ระดับภาค    -  ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาจัดและนำเสนอโครงการคุณธรรมนำความรู้  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชนะเลิศระดับภาคใต้                                         

                          -  องค์การวิชาชีพฯ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ผ่านการประเมินฯระดับเหรียญทอง                

                      -  นายวสุรัตน์  ทองปาน  ได้รับรางวัล  นักศึกษานำความรู้ไปใช้และขยายผลดีเด่น  อันดับ  1โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  3                                             

                      -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยฯ  ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  3                                                                    

              ระดับประเทศ -  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน  และการ     บริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  3  D  ประจำปีงบประมาณ  2553          

                            -  นายวสุรัตน์  ทองปาน  ได้รับรางวัล  นักศึกษานำความรู้ไปใช้และขยายผลดีเด่น  อันดับ  3 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  3                          

                              -  ได้รับรางวัลชมเชย  วิทยาลัยฯ  ขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนประเภทที่  2                                                                     

                          -  ชุมชนไสตอตก  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  ได้รับรางวัลชมเชย  โดยวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ประเภทที่  5  ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยฯ  และใช้ผลดีเยี่ยม  ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน  ประเภทที่  2                                                                -  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง  ในการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในงานวันครูโลกโดย  ครูสุภาพ  คงจันทร์  สาขาวิชาช่างยนต์                                             

                       -  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง  ในการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในงานวันครูโลก    โดย  ครูเสฐียรพงษ์  เอียดคง  สาขาวิชาช่างยนต์                                                   

ปีการศึกษา  2554                                                                                             

              ระดับจังหวัด -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคยานยนต์ 

              ระดับภาค   -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ประเภทที่  ๒  วิทยาลัยขยายผลสู่ชุมชนดีเด่น                -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ประเภทที่  ๓  นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น  (นายจีรวัฒน์  เทพเกลี้ยง)                                    

                            -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ประเภทที่  ๕  ชุมชนที่ได้รับความรู้และใช้ได้ผลดีเยี่ยมชุมชนบ้านไสตอตก  หมู่  ๑๖  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง            

                         -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคยานยนต์  ระดับประเทศ -  นายนฤเบศ  ทองศรีนุ่น  ผู้เข้าแข่งขันทักษะ  งานเครื่องยนต์  การประชุมทางวิชาการ  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                    

ปีการศึกษา  2555                                                                                             

              ระดับจังหวัด - ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  ระดับ  ปวส.        

                           - ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  ระดับ  ปวช.           

                        -  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ       

                       -  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  อันดับ  1    การแข่งขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดอังกฤษ   

                      - ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์โพเดียมเอนกประสงค์  รองชนะเลิศ  อันดับ  2  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา                                                     -  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ์รถจักรยานสามล้อพลังงานแสงอาทิตย์           

                       -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ซอสพริกจากลูกฟักข้าว                                                       -  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  อันดับ  1  สิ่งประดิษฐ์ฟักข้าวกวน                                                      -  ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  3  สิ่งประดิษฐ์เครื่องเตรียมดินเพื่อเพาะชำต้นกล้า                       -  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ถังเพาะถั่วงอก  รุ่น  2012 

                      -  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผงชาสำเร็จรูปจากผลฟักข้าว                         -  ได้รับรางวัล  ชมเชย  สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ท๊อปฟี่รสจี๊ดจ๊าดจากผลฟักข้าว                                 -  ได้รับรางวัล  ชมเชย  สิ่งประดิษฐ์ขนมดอกจอกเยื่อเมล็ดฟักข้าว                 

              ระดับภาค   - ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา      

                       -  ได้รับรางวัล  ชมเชย  ประเภทที่  2  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ  ชื่อชื้นงานเครื่องเตรียมดินเพื่อเพาะชำต้นกล้า 

                      -  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันดับที่  2  ประเภทที่  1การดำเนินงานในวิทยาลัยฯ 

                       -  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันดับที่  2  ประเภทที่  3นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น  (นายสุทธิชัย  เพ็งด้วง) 

                         -  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันดับที่  3  ประเภทที่  5  ชุมชนที่ได้รับความรู้และใช้ได้ผลดีเยี่ยม  ชุมชนบ้านไสตอตก  หมู่  16  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

                     -  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันดับที่  2  ประเภทที่  7การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  ถังเพาะถั่วงอก  รุ่น  2012 

                    -  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อันดับที่  2  ประเภทที่  8งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เรื่อง  ศึกษาการเพิ่มผลผลิตถั่วงอกโดยใช้จุลินทรีย์อีเอ็มขยายผสมน้ำหมักชีวภาพพลอยเพชรเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก  โดยใช้ถังเพาะถั่วงอกแบบประหยัดน้ำและเวลารดน้ำ                                                                                 -  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง  (โพเดียมเอนกประสงค์)  ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐ์เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

                  -  ได้รับรางวัล  ชมเชย  (รถจักรยานยนต์สามล้อพลังงานแสงอาทิตย์)  ประเภทที่  1  สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
                 -  ได้รับรางวัล  ชมเชย  (ฟักข้าวกวน)  ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
                -  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทองแดง  (ถังเพาะถั่วงอก  รุ่น  2012)  ประเภทที่  5  สิ่งประดิษฐ์       ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับประเทศ


ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

              ระดับจังหวัด

                     -   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคนิคยานยนต์

                     -   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ยาหม่องสูตรไพล

                      -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  สิ่งประดิษฐ์น้ำปลาหวานกะปิเลิศรส

                      -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  สิ่งประดิษฐ์น้ำพริกเผาฟักข้าว

                      -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  สิ่งประดิษฐ์เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน

                      -   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ผ่าเส้นพลาสติก

                       -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  สิ่งประดิษฐ์เครื่องตากปลาดุกร้าอนามัย

                      -  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  สิ่งประดิษฐ์รถจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์

              ระดับภาค

                  -  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๑ การดำเนินงานในวิทยาลัยดีเด่น

                  -  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้และขยายผลดีเด่น

                 -  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๓ นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้ได้และขยายผลดีเด่น

                 -  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๔ ราษฏรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น

                 - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน               ประเภทที่  ๕  ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น

              ระดับประเทศ

                    - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๑ การดำเนินงานในวิทยาลัยดีเด่น

                    - ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๒ ครู บุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้และขยายผลดีเด่น ( นางปลื้มหทัย จิตเจตน์)

                    -   ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๓ นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้และขยายผลดีเด่น (นายสมภัสสร ยอดราช)

                    - ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเภทที่  ๔ ราษฏรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (นายบิด ชูดำ)

                     -ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่  ๕ ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น (บ้านไสตอตก ม.๑๖ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง