ฝ่ายบริหาร

        นางละม่อม เอียดคง ครู คศ.2 ให้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแล  งานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร  งานการเงิน  งานการบัญชี  งานพัสดุงานอาคารสถานที่  งานทะเบียน  งานประชาสัมพันธ์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย