ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

พ.ศ. 2539 

              คณะกรรมมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรได้แปรญัตติงบประมาณปี  2540  ในแผนงานจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่มเติมในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ  ใหม่  ปี  พ.ศ. 2540  ซึ่งเป็นวิทยาลัยการอาชีพจำนวน  50  แห่งระดับอำเภอ  ซึ่งกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  โดยท่านผู้อำนวยการธีรวัฒน์    บุญเพ็ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ดำเนินการจัดหาที่ดินเป็นสถานที่ก่อสร้าง  ซึ่งได้เสนอที่ดินจำนวน  2  แปลง  คือ  ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งป่าไพร  ตำบลโตนดด้วน  และที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งบกหยวก  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง   ซึ่งจังหวัดพัทลุง   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดินโดยให้นายบัญชา  ถาวรานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน  และนายสุวพันธ์    สุนทรวงค์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  เป็นประธานกรรมการและเลขานุการ

14  พฤศจิกายน  2539

              คณะกรรมการมีมติเลือกที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งบกหยวก  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เป็นสถานที่จัดตั้ง

31  ธันวาคม  2539 

              นายสุวิช    รัตนะรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  แจ้งผลการจัดให้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาทราบ

23  กุมภาพันธ์  2540

              กรมอาชีวศึกษาตอบความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งบกหยวกตามข้อเสนอของจังหวัดพัทลุง  และนายอัมพร  ภักดีชาติ  ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ  ได้ดำเนินการ

              ขออนุญาตการใช้ที่ดินต่อกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย

6  มิถุนายน  2540 

              กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  ตอบอนุญาตการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  ในพื้นที่  103  ไร่  25  ตารางวา

11  กุมภาพันธ์  2540 

              กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้ง  นายสิทธิพงษ์    นกแอนหมาน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  และแต่งตั้งให้

              นายนุสิต    สุขประจันทร์  อาจารย์  2  วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  และนายสมชาย    นวลใย  อาจารย์  2  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยฯ

18  มิถุนายน  2540

              กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

30  กันยายน  2540

              ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวด้วยงบประมาณ