KNICECฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

              นางปลื้มหทัย จิตเจตน์  รองผู้อำนวยการ  ทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  งานครูที่ปรึกษา  งานปกครอง  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  สวัสดิการการศึกษานักเรียนนักศึกษา  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


KM-KNICEC © 2013 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน


Generated 0.013441 sec.