วิทยาลัยการอาชีพควนขนุนเปิดรับสมัครเรียนในระบบออนไลน์ Happy life happy work & happy family at “khuan khanun” เปิดโลกการศึกษาเพื่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน รับรองมีงานทำ ๑๐๐% ต้องเรียนอาชีพ ที่นี่ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ## เปิดสาขาใหม่ รับจำนวนจำกัด ดังนี้ ระบบทวิภาคี ## ๑. ระดับปวช. สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล ๑๐ คน (เรียนในสถานศึกษา ๓ ภาคเรียน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๓ ภาคเรียน) ๒.ระดับ ปวส.สาขางานเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (เรียนในสถานศึกษา ๒ ภาคเรียน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ๒ ภาคเรียนกับบริษัทที่ได้มาตรฐาน) ## รับทั้งผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและที่ทำงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เรียนแบบ block course ในสถานศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ## เรียนใกล้บ้าน ไม่ไกลแม่ คุณครูดูแล จบแล้วมีอาชีพแน่นอน##

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
214 ม.6 ต.ชะมวง

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร 074-617187
โทรสาร 074-617163
Email :knicec.vec@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 ห้องเรียนปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง  ประกาศเชิญชวนเสนอรารา  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการควบคุมระบบอัจฉริยะ Iot ไทยแลนด์ 4.0  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นายธนิต แท่นปาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ระบบบริหารงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

บทเรียนออนไลน์

อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

สถิติเยี่ยมชม

551320

กิจกรรม