บทความที่ค้นพบ

• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ข่าวนักเรียน-นักศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Ext-8
•
•
•
•
•
•
• Ext-8
• Ext-8
• Ext-8
• Ext-8

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 ห้องเรียนปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ 4.0 ดาวน์โหลดเอกสาร

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  เรื่อง  ประกาศเชิญชวนเสนอรารา  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการควบคุมระบบอัจฉริยะ Iot ไทยแลนด์ 4.0  ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร