214 ม.6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110 
โทร 074-617187 
โทรสาร 074-617163

Email :knicec_k@yahoo.com

เพื่อนสมาชิก