วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it – จิตอาสา) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอธิวัฒน์ ขุนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (Fix it – จิตอาสา) โดยมีคณะครูและนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตรรถจักรยานยนต์และสอนอาชีพในกับประชาชนที่มารับบริการ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง #วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน #งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน #KNICEC #อาชีวสร้างชาติ #สายอาชีพ #อาชีวะ

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KNICEC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ