ครูที่ปรึกษาองค์การฯ


                                                                                                                                                                 นางสาว สุรินทร์ มากคง
                                                                                                                                               ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตในประเทศ