ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

26  ต.ค.  59

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม

2   พ.ย.  59

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี  2559

งานกิจกรรม

9   พ.ย.  59

ถวายอาลัย

งานกิจกรรม

16  พ.ย.  59

โครงการเตรียมรับการประเมินองค์การวิชาชีพฯ

งานกิจกรรม/ชมรามทุกชมรม

23  พ.ย.  59

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม

ชมรมวิชาชีพคอมฯ

30  พ.ย.  59

อบรมเรื่อง  โรคเอดส์

อบต.ชะมวง/งานกิจกรรม

14  ธ.ค.  59

ประกวดสิ่งประดิษฐ์  ระดับภาค/ชมรมวิชาชีพ

ชมรมวิชาชีพในแผนก

21  ธ.ค.  59

โครงการเสริมสร้างทักษะต่างประเทศ

แผนกสามัญฯ

28  ธ.ค.  59

โครงการขับขี่ปลอดภัย

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

18  ม.ค.  60

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทักษะ/ออก Fix  it  Center  ช่วยเหลืออุทกภัย

แผนกสามัญฯ

25  ม.ค.  60

โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ

ชมรมวิชาชีพคอมฯ

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น

1.น.ส.ปภิญญา  บุตรบุรี

2.น.ส.ชนาพร    ขุนทอง

3.น.ส.เจนจิรา   นิ่มนวล

4.น.สวชิภาภรณ์  ศรีนวล

5.น.ส.พรชิตา กระจ่างแจ้ง

8  ก.พ.  60

ประกวดโครงงาน

ชมรมวิชาชีพการบัญชี

15  ก.พ.  60

โครงการส่งเสริมและอาสาพัฒนาฯ/ศึกษาดูงาน

-          ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

(ชช.-ชฟ.-ชย.)

-          แผนกพานิชย์