ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

ปฎิทินงานกิจการนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 

สัปดาห์ที่ 

วันที่ 

กิจกรรม  / โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หมายเหตุ 

 

 16 ต.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2560

 

 

1

 18 ต.ค. 60

ชีววิถี

งานกิจกรรมฯ

 

2

 23 ต.ค. 60

กิจกรรมวันปิยมหาราช

งานกิจกรรมฯ

 

2

 25 ต.ค. 60

ประชุมเปิดหน่วย อวท.

องค์การวิชาชีพฯ

 

3

 1  พ.ย. 60

ติวนักธรรม/สวดมนต์

ครูสัมฤทธิ์

 

4

 8 พ.ย. 60

ติวนักธรรม/สวดมนต์

ครูสัมฤทธิ์

 

5

 15 พ.ย. 60

ตรวจสุภาพและตรวจสารเสพติด

งานสวัสดิการ/งานปกครอง

 

6

 22 พ.ย. 60

เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะ/สิ่งประดิษฐ์

งานกิจกรรมฯ

 

 

7

 29 พ.ย. 60

8

6 ธ.ค. 60

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/สวดมนต์

ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม

 

9

13 ธ.ค. 60

ประชุมผู้ปกครอง

งานปกครอง

 

10

20 ธ.ค. 60

โครงการขับขี่ปลอดภัย

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

 

11

27 ธ.ค. 60

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/โครงการประกวดร้องเพลง

องค์การวิชาชีพฯ

 

12

3 ม.ค. 61

โครงการป้องกันยาเสพติดและท้องก่อนวัยอันควร

ชมรมวิชาชีพคอมฯ

 

13

10 ม.ค. 61

โครงการประหยัดและออม

ชมรมวิชาชีพบัญชี/สามัญ

 

14

17 ม.ค. 61

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม/สวดมนต์

ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า

 

15

24 ม.ค. 61

เปิดบ้านแนะแนว/ประกวดโครงงาน

วิชาการ

 

16

31 ม.ค. 61

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและนอกสถานศึกษา

ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม

 

17

 7 ก.พ. 61

ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

ทุกชมรมวิชาชีพ

 

18

 14 ก.พ. 61

สอบปลายภาค