ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน    จังหวัดพัทลุง

“วิชาการล้ำเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  ก้าวนำชุมชน”

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้บริการวิชาชีพในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี  แก่ประชาชนทุกระดับ  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การอาชีวศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในระดับสากล ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2559

พันธกิจ

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

2.  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.  สนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  และเทคโนโลยี

4.  เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

5.  ให้บริการด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม  ชุมชนอยู่ดีมีสุข

6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชน  สังคมและตลาดแรงงาน

7.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.  มีระบบการประกันคุณภาพภายใน