นางปิยะดา ปานเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ