ติดต่อสอบถาม

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ตั้งอยู่เลขที่ 214 ม.6 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 074-617187