ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
214 ม.6 ต.ชะมวง

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร 074-617187
โทรสาร 074-617163
Email :knicec.vec@gmail.com 

Facebook : วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน KNICEC